Ασφάλεια Πληρωμών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται

μέσω της ''Alpha E-Commerce'' της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2

με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer-SSL). H κρυπτογράφηση

είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο 

αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.